Jak Pomagam?

 

Decyzja o rozpoczęciu terapii jest trudna.

Rozumiem to. Dlatego też, jeśli masz wątpliwości, czy faktycznie jej potrzebujesz, zerknij poniżej.

Do kogo skierowana jest terapia indywidualna?

Jeśli:

 • czujesz się samotna pomimo posiadania przyjaciół, znajomych, rodziny;
 • posiadasz super pracę, ale nie czujesz się spełniona;
 • spełniasz oczekiwania innych, a nie własne pragnienia;
 • teoretycznie „powinnaś” być szczęśliwa (masz partnera/męża/dzieci), ale nie jesteś;
 • chcesz nauczyć się, jak komunikować swoje potrzeby;
 • jesteś gotowa zmierzyć się ze swoimi emocjami: rozpoznać je, nazwać i radzić sobie z nimi;
 • marzysz o tym, by wreszcie poczuć się wolna i szczęśliwa

… skontaktuj się ze mną.

 

Czy Wasza relacja z partnerem/partnerką wymaga wsparcia? Czy macie wrażenie, że utknęliście w określonych wzorcach zachowań i potrzebujecie pomocy w odnalezieniu się nawzajem?

Sesje psychoterapeutyczne dla par mogą być kluczem do rozwiązania Waszych problemów, lepszego zrozumienia siebie nawzajem i budowania trwałej, satysfakcjonującej relacji.

Spotkania odbywają się zwykle raz na 2 tygodnie stacjonarnie we Wrocławiu lub Oławie. Jest możliwość odbycia terapii dla par w systemie online z użyciem platformy Google Meets lub programu Whatsapp.  Prowadzę terapię par w języku polskim oraz angielskim. 

Na czym polega sesja psychoterapeutyczna dla par?

Sesje psychoterapeutyczne dla par to bezpieczne i wspierające miejsce, w którym możecie pracować nad swoją relacją z pomocą doświadczonego psychoterapeuty. To okazja do szczerej rozmowy, wyrażenia swoich potrzeb i uczuć oraz zdobycia narzędzi do budowania zdrowszej i bardziej satysfakcjonującej relacji.

Dlaczego warto skorzystać z sesji psychoterapeutycznych dla par?

 • Poprawa komunikacji: Psychoterapia pomaga w doskonaleniu umiejętności komunikacji, dzięki czemu możecie lepiej zrozumieć siebie nawzajem.
 • Rozwiązywanie konfliktów: Sesje psychoterapeutyczne pomagają w skutecznym rozwiązywaniu konfliktów i sporów, unikaniu stagnacji i poprawie zrozumienia wzajemnych potrzeb.
 • Zrozumienie siebie i partnera: Psychoterapia pozwala na lepsze zrozumienie siebie nawzajem, a także identyfikowanie wzorców zachowań i myśli, które wpływają na Waszą relację.
 • Narzędzia do budowania zdrowszej relacji: Dzięki sesjom psychoterapeutycznym otrzymujecie narzędzia, które pomogą Wam budować bardziej satysfakcjonującą i trwałą relację.
 • Radzenie sobie z kryzysem: Jeśli doświadczyliście kryzysu w związku, takiego jak zdrada, utrata ciąży lub dziecka, długotrwałe bezskuteczne starania o dziecko, psychoterapia może pomóc w przezwyciężeniu kryzysu i odbudowie zaufania.

Sesje grupowych dla bliskich osób cierpiących na depresję ma na celu stworzenie przestrzeni, w której możesz dzielić się doświadczeniami, zdobywać wiedzę i czerpać wsparcie od innych w podobnej sytuacji.

Czym Są Sesje Grupowe ?

Sesje grupowe to okazja dla partnerów, małżonków, przyjaciół, dzieci i bliskich osób cierpiących na depresję do spotkania się, wymiany doświadczeń i nauki, jak skutecznie wspierać osobę cierpiącą się depresją. To miejsce, gdzie możecie poznać inne rodziny i osoby bliskie, które przechodzą przez podobne wyzwania.

Dlaczego warto dołączyć do Grupy Wsparcia w Depresji:

 • ZROZUMIENIE DEPRESJI – Sesje grupowe pomogą Ci w zrozumieniu, czym jest depresja, jakie są jej objawach i leczenie, co może ułatwić radzenie sobie w trudnych momentach.
 • WZAJEMNE WSPARCIE – Dzięki spotkaniom grupowym może poznać innych, którzy rozumieją, co przeżywasz. Będziesz dzielić się swoimi doświadczeniami i czerpać z doświadczeń innych.
 • BUDOWANIE RELACJI – Poznasz  sposoby do budowania zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z osobami cierpiącymi na depresję i dowiesz się, jak efektywnie wspierać bliskich w depresji.

Do you need support in your relationship with your partner?

Do you feel like you’re stuck in certain patterns of behavior and need help finding your way back to each other?

Couples therapy can be the key to resolving your issues, gaining a better understanding of each other, and building a lasting, satisfying relationship.

Meetings usually take place once every two weeks, either in person in Wrocław or Oława. It’s also possible to have online therapy sessions using Google Meets or WhatsApp. I conduct couple therapy in both Polish and English.

How does a couple therapy session look like?

Couple therapy sessions provide a safe and supportive space where you can work on your relationship with the assistance of an experienced therapist. It’s an opportunity for honest conversations, expressing your needs and feelings, and acquiring tools to build a healthier and more satisfying relationship.

Why is it worth considering couple therapy sessions?

 • Improving communication: Therapy helps enhance communication skills, enabling you to better understand each other.
 • Conflict resolution: Therapy sessions aid in effectively resolving conflicts and disputes, avoiding stagnation, and improving the understanding of each other’s needs.
 • Understanding yourself and your partner: Therapy allows for a better understanding of each other and identifying behavior and thought patterns that impact your relationship.
 • Tools for building a healthier relationship: Through therapeutic sessions, you receive tools to help you build a more satisfying and lasting relationship.
 • Coping with crisis: If you’ve experienced a crisis in your relationship, such as infidelity, pregnancy or child loss, or prolonged unsuccessful attempts to have a child, therapy can help you overcome the crisis and rebuild trust.

Ready to strengthen your relationship and build a happier, healthier future with your partner?

Take the first step towards a more fulfilling partnership. Schedule a therapy session:

Couple therapy online ->

Couple therapy Wrocław ->

Couple therapy Oława –>

TERAPIA
INDYWIDUALNA